ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν

Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

                                                                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το Παν/κο έτος 2015-16, δεκάεξι (16) υποτροφίες, σε άπορους σπουδαστές Δημοτικής, Μέσης, Επαγγελματικής και Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής, από το Συρράκο Ιωαννίνων, από τα έσοδα της Κληρονομίας Σπυρίδωνoς Μπαλτατζή.

Αναλυτικότερα οι υποτροφίες θα χορηγηθούν:

α) Έξι (6) σε μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης, μηνιαίo ποσό υποτροφίας Ευρώ πενήντα (Ευρώ 50,00)

β) Έξι (6) σε μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης, μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ ενενήντα (Ευρώ 90,00)

γ ) Δύο (2) σε σπουδαστές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ διακόσια (Ευρώ 200,00) και

δ) Δύο (2) σε φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού τομέα), μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ διακόσια (Ευρώ 200,00)

Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται από 1-10-2015 και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της εκπαίδευσής τους κατά Κλάδο, με την προϋπόθεση και τον όρο ότι ο υπότροφος δεν θα χάσει χρόνο σπουδών.

Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου το ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000 (εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα κλπ) και σε Ευρώ 35.000 (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο πέραν των δύο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Αθηνών, (Κεντρικό κτήριο, Παν/μίου 30), έως 31-10-2017 αίτηση που θα συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να αποδεικνύεται η καταγωγή από το Συρράκο, η Ελληνική ιθαγένεια ή η Ελληνική καταγωγή και η ηλικία όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών

2) Εκκαθαριστικό σημειώμα της Εφορίας φορολογικού έτους 2016 της οικογενείας των υποψηφίων και του υποψηφίου

3) Πιστοποιητικό σπουδών, ανάλογα με την κατηγορία της Εκπαίδευσης, με βαθμό στο προηγούμενο (2014-15) έτος σπουδών τουλάχιστον «Λ. Καλώς»

Συγκεκριμένα:

Οι μαθητές Δημοτικού πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος 2015-16 και ενδεικτικό στο προηγούμενο σχολ. έτος (2014-15) με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς»

Οι μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου, οι μεν της Α΄ τάξης πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος 2015-16 και Απολυτήριο Δημοτικού και Γυμνασίου αντίστοιχα, με βαθμό τουλάχιστον «Λ. Καλώς», οι δε των άλλων τάξεων επίσης πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος 2015-16 και ενδεικτικό με βαθμό στο προηγούμενο σχολ. έτος (2014-15) τουλάχιστον «Λ. Καλώς»

Οι σπουδαστές των Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και οι φοιτητές των ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού τομέα), οι μεν πρωτοετείς Απολυτήριο Λυκείου, με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς», πιστοποιητικό εγγραφής και Ατομικό Δελτίο Επιτυχίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι δε των επομένων ετών πιστοποιητικό εγγραφής και σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και M.O. βαθμολογίας στο προηγούμενο έτος σπουδών (2014-15) τουλάχιστον «Λ.Καλώς».(Σύμφωνα με την από 27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει τα καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από δύο και να έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς»).

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

6) Οι φοιτητές Επαγγελματικής ή Ανώτατης Εκπαίδευσης θα υποβάλουν επί πλέον και απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 210.368.9131-4), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uoa.gr, στην οποία θα αναρτηθεί η πρόσκληση αυτή.

 

Αθήνα, 4-9-2017

Ο Αναπληρωτής Πρύτανης

Οικονομικών Υποθέσεων

Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς

Νέα Κοινότητας

Αξιοθέατα

Το Συρράκο, είναι ιστορικό αρχοντοχώρι της Ηπείρου. Βρίσκεται 52 χλμ. νοτιοανατολικά των Ιωαννίνων, στο όρος Περιστέρι, σε υψόμετρο 1200μ. …

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οδηγίες και κατευθύνσεις για το πώς θα έρθετε στο Συρράκο
 

Τι μπορείτε να κάνετε στο Συρράκο και στην φύση κατα την διάρκεια της διαμονής σας

 

Δειτε τα μουσεία στην περιοχή του Συρράκου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οδηγίες και κατευθύνσεις για το πώς θα έρθετε στο Συρράκο
 

Τι μπορείτε να κάνετε στο Συρράκο και στην φύση κατα την διάρκεια της διαμονής σας

 

Δειτε τα μουσεία στην περιοχή του Συρράκου